Trains Passing Through MLYA/maliya halt

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00000X Howrah - Tarakeswar Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 15:59 15:59
00001 Tarakeswar - Howrah Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 16:56 16:57
00001X Tarakeswar - Howrah Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 16:56 16:57
00027 Seoraphuli - Tarakeswar Durga Puja EMU Special COV-UnReserved Rake 00:55 00:56
00028 Tarakeswar - Seoraphuli Durga Puja EMU Special COV-UnReserved Rake 23:30 23:30
00311 Howrah - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 05:09 05:10
00325 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 05:57 05:58
00329 Howrah - Tarakeswar Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 15:59 15:59
00356 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 18:06 18:07
00358 Tarakeswar - Howrah Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 16:56 16:57
00411 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 07:19 07:20
00412 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 06:11 06:12
00413 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 09:09 09:10
00414 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 08:00 08:01
00415 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 11:14 11:15
00416 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 10:04 10:05
00417 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 14:54 14:55
00418 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 12:35 12:36
00419 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 17:44 17:45
00420 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 16:04 16:05
00421 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 20:00 20:01
00422 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 18:52 18:53
07311XX Howrah - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 05:09 05:10
07312xx Tarakeswar - Howrah Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 21:32 21:33
07314X Tarakeswar - Howrah Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 11:11 11:12
07414 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 08:00 08:01
07421 Seoraphuli - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 20:00 20:01
07422 Tarakeswar - Seoraphuli Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 18:52 18:53
1 Tarakeswar - Howrah Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 16:56 16:57
1HT Howrah - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 05:09 05:10
27 Seoraphuli - Tarakeswar Durga Puja EMU Special COV-UnReserved Rake 00:55 00:56
28 Tarakeswar - Seoraphuli Durga Puja EMU Special COV-UnReserved Rake 23:30 23:30
2TH Tarakeswar - Howrah Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 21:32 21:33
3027S Seoraphuli - Tarakeswar Durga Puja Special EMU - Kolkata Rake 00:55 00:56
3028S Tarakeswar - Seoraphuli Durga Puja Special EMU - Kolkata Rake 23:15 23:16
3087S Howrah - Tarakeswar Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 15:59 15:59
3088S Tarakeswar - Howrah Chaitra Sankranti Special COV-UnReserved Rake 16:56 16:57
31366 Talpur Howrah EMU EMU - Kolkata Rake 07:26 07:27
37000 Howrah - Goghat EMU Special EMU - Kolkata Rake 11:41 11:41
37051 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 11:35 11:36
37051SP Howrah - Goghat EMU Special EMU - Kolkata Rake 11:41 11:41
37300 Goghat - Howrah EMU Special EMU - Kolkata Rake 18:26 18:26
37307 Howrah - Haripal Local EMU - Kolkata Rake 07:53 07:54
37308 Haripal - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 08:34 08:35
37309 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 05:57 05:58
37310 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 18:06 18:07
37311 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 06:58 06:59
37312 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 04:07 04:08
37313 Howrah - Tarakeswar - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 07:34 07:35
37314 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 05:07 05:08
37315 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 09:28 09:29
37316 Arambagh - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 05:51 05:52
37317 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 10:05 10:06
37318 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 06:36 06:37
37319 Howrah -Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 11:20 11:21
37320 Arambagh - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 07:25 07:26
37321 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 11:52 11:53
37322 Tarakeswar - Howrah Galloping Local EMU - Kolkata Rake 08:11 08:12
37323 Howrah -Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 12:36 12:37
37324 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 09:48 09:49
37325 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata 14:24 14:25
37326 Arambagh - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 10:41 10:42
37327 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 14:41 14:42
37328 Goghat - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 11:31 11:32
37329 Howrah - Tarakeswar - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 15:12 15:13
37330 Tarakeswar-Howrah Local EMU - Kolkata Rake 12:16 12:17
37331 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 16:14 16:15
37332 Tarakeswar-Howrah Local EMU - Kolkata Rake 12:56 12:57
37333 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 17:11 17:12
37334 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 13:41 13:42
37335 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 18:46 18:47
37336 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 14:34 14:35
37337 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 19:11 19:12
37338 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 15:32 15:33
37339 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 20:12 20:13
37340 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 16:34 16:35
37341 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 20:52 20:53
37342 Arambagh - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 17:21 17:22
37343 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 21:07 21:08
37344 Goghat - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 18:26 18:27
37345 Howrah - Tarakeswar - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 21:41 21:42
37346 Arambagh - Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 19:16 19:17
37347 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 22:16 22:17
37348 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 19:49 19:50
37349 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 23:10 23:11
37350 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 20:39 20:40
37351 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 00:03 00:04
37352 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 21:54 21:55
37353 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 00:04 00:05
37354 Tarakeswar - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 23:17 23:18
37355 Howrah-Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 11:22 11:23
37359 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 06:22 06:23
37360 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 09:28 09:29
37361 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 10:55 10:56
37362 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 13:21 13:22
37363 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 13:18 13:19
37364 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 15:47 15:48
37365 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 14:06 14:07
37366 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 21:11 21:12
37367 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 16:14 16:15
37368 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 21:11 21:12
37369 Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 18:13 18:14
37369X Howrah - Arambagh Local EMU - Kolkata Rake 13:19 13:20
37370 Arambagh - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 15:47 15:48
37371 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 05:26 05:27
37372 Goghat - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 08:46 08:47
37373 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 08:30 08:31
37374 Goghat - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 14:17 14:18
37375 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 11:35 11:36
37376 Goghat - Howrah Local EMU - Kolkata Rake 20:16 20:17
37377 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 17:33 17:34
37378 Goghat -Howrah Local EMU - Kolkata Rake 22:41 22:42
37379 Howrah - Goghat Local EMU - Kolkata Rake 19:41 19:42
37380S Goghat - Howrah EMU Special EMU - Kolkata Rake 18:26 18:26
37397 Howrah - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 21:07 21:08
373SD Arambagh PC Sen - Howrah Special EMU - Kolkata 12:36 12:37
373SP Howrah - Arambagh Special EMU - Kolkata Rake 09:19 09:19
373SU Howrah - Arambagh Special EMU - Kolkata Rake 09:09 09:10
37411 Seoraphuli - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 05:43 05:44
37412 Tarakeswar - Seoraphuli Local EMU - Kolkata Rake 04:21 04:22
37413 Seoraphuli - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 23:36 23:37
37414 Tarakeswar - Seoraphuli Local EMU - Kolkata Rake 22:16 22:17
37415 Seoraphuli - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 08:50 08:51
37416 Tarakeswar - Seoraphuli Local EMU - Kolkata Rake 07:40 07:41
37417 Seoraphuli - Tarakeswar Local EMU - Kolkata Rake 13:40 13:41
37418 Tarakeswar - Seoraphuli Local EMU - Kolkata Rake 11:55 11:56
7313× Howrah - Tarakeswar Shravani Mela Special EMU - Kolkata Rake 13:52 13:53
New Train 1 Goghat - Howrah EMU Special EMU - Kolkata Rake 14:18 14:18