Trains Passing Through KHGR/kashinagar halt

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
03925 Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 18:57 18:57
03926 Sealdah - Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 17:07 17:07
1NL Up Spl Namkhana-Lakshmikantapur Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata 02:23 02:23
1st Up Spl Namkhana-Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata 09:29 09:29
2nd Dn Spl Sealdah-Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata 17:12 17:12
2nd Up Spl Namkhana-Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata 18:52 18:52
30001 Namkhana - Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 09:29 09:29
3059S Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 18:57 18:57
3060S Sealdah - Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 17:07 17:07
3061S Namkhana - Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 09:29 09:29
3062S Sealdah - Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 08:15 08:15
3065S Namkhana - Lakshmikantapur Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 02:23 02:23
3066S Kolkata - Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 00:42 00:42
3067S Namkhana - Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 11:39 11:39
3068S Sealdah - Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 10:38 10:38
3069S Namkhana-Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 19:27 19:27
3070S Kakdwip - Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 14:43 14:43
3089SX Namkhana - Sealdah Election Special EMU - Kolkata Rake 00:02 00:03
34782 Sealdah - Kakdwip Local EMU - Kolkata Rake 22:46 22:47
34791 Namkhana - Sealdah Galloping Local EMU - Kolkata Rake 04:23 04:24
34792 Sealdah - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 15:37 15:38
34793 Namkhana - Sealdah Local EMU - Kolkata Rake 16:53 16:54
34794 Sealdah - Namkhana Galloping Local EMU - Kolkata Rake 23:52 23:53
34799 Sealdah - Namkhana Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 08:15 08:15
34911 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 04:58 04:59
34912 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 03:41 03:42
34913 Namkhana-Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 06:11 06:12
34914 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 04:46 04:47
34915 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 07:47 07:48
34916 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 06:32 06:33
34917 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 08:28 08:29
34918 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 07:34 07:35
34919 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 10:36 10:37
34920 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 09:43 09:44
34921 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 12:49 12:50
34922 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 11:53 11:54
34923 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 13:48 13:49
34924 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 12:38 12:39
34925 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 15:16 15:17
34926 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 14:09 14:10
34927 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 17:48 17:49
34928 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 16:38 16:39
34929 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 20:02 20:03
34930 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 19:06 19:07
34931 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 21:02 21:03
34932 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 19:49 19:50
34933 Namkhana - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 22:26 22:27
34934 Lakshmikantapur - Namkhana Local EMU - Kolkata Rake 21:22 21:23
34981 Kakdwip - Lakshmikantapur Local EMU - Kolkata Rake 23:33 23:34
3rd Dn Spl Sealdah-Namkhana Galloping Gangasagar Mela Special EMU - Kolkata Rake 00:39 00:39
KN01 Kolkata - Namkhana Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 00:42 00:42
KS01 Kakdwip - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 14:43 14:43
NL-1st Spl Namkhana-Lakshmikantapur Galloping Gangasagar Spec EMU - Kolkata Rake 02:23 02:23
NS01 Namkhana - Sealdah Galloping Gangasagar Mela Special COV-UnReserved Rake 11:39 11:39
NS01x Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 09:29 09:29
NS02 Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 18:57 18:57
NS03 Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 19:27 19:27
NS04 Namkhana - Sealdah Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 02:23 02:23
SN01 Sealdah - Namkhana Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 08:15 08:15
SN02 Sealdah - Namkhana Gangasagar Mela Galloping Special EMU - Kolkata Rake 17:07 17:07